მუხლი 6. ქელების დაგრობევა და რეიტინგები

დასაგროვებელ ქულათა აუცილებელი რაოდენობა

ცხრილი #4

კლასი

აუცილებელ ქულათა საერთო რაოდენობა

მინიმალურ ქულათა რაოდენობა ერთ პროგრამაში

Е დან D ში

16-26

5

D დან С ში

18-28

6

С დან В ში

20-30

7

В დან А ში

22-32

0

А დან S ში

24

0

1. ერთი ასაკობრივი კატეგორიიდან მეორეში გადასვლის დროს და ახალი წყვილის შექმნის დროს , დაგროვილი ქულები შენარჩუნდება ;

2. იმ შემთხვევაში , როდესაც წყვილი აგროვებს მოცემული ასაკობრივი კატეგორიით გათვალისწინებულ ლიმიტზე უმაღლეს ქულებს , იგი ვალდებულია გააგრძელოს გამოსვლა თავის ასაკობრივ კატეგორიაში და თავის კლასში , მანამ სანამ არ გადავა მომდევნო ასაკობრივ კატეგორიაში . შემდეგ ასაკობრივ კატეგორიაში ასეთ წყვილს - ავტომატურად ენიჭება შემდეგი კლასი ;

3. სსცეფ - რეგიონალური ორგანიზაციების პრეზიდიუმები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ განაცხადონ ათლეტთა კლასიდან კლასში გადაყვანის შესახებ ( განაცხადი #9), როგორც კი ის დააგროვებს შესაბამის ქულებს ;

4. ასაკობრივ კატეგორიებში : იუნიორი -2; ახალგაზრდები ; უფროსები ; სენიორები - ნებადართულია ქულათა დაგროვება და გადასვლა Е - დან D , D - დან С , С - დან В კლასიდან - კლასში , ცალ - ცალკე ევროპულ და ლათინო - ამერიკულ პროგრამებში . ცხრილში #5 მოცემულია ამ შესაბამის შემთხვევაში დასაგროვებული ქულების აუცილებელი რაოდენობა

ცხრილი #5

გადასვლა

აუცილებელი ქულები

Е დან D ში

8-13

D დან С ში

9-14

С დან В ში

10-20

სოლო (ინდივიდუალური) შემსრულებლებისთვის კი შემდეგი ქულების რაოდენობა არის საჭირო კლ ასიდან - კლასში გადასასვლელად ( იხ . ცხრილი #6 ):

ცხრილი #6

გადასვლა

აუცილებელი ქულები

Е დან D ში

40

D დან С ში

80

С დან В ში

100

B დან A ში

2 00

შენიშვნა : სოლო შემსრულებლის B კლასიდან - A კლასში გადასვლის დროს , თუკი ის გადადის საწყვილო ან Pro/Am- ის პროგრამაზე , მაშინ A კლასში გადასასვლელად საკმარისია - 150 ქულა ;

რეიტინგის ცხრილი - სოლო (Solo) შემსრულებლებისათვის

სოლო შემსრულებლების სიძლიერის გამოვლენისათვის, მათი შჯიბრებებში უფრო აქტიური ჩაბმისთვის და შედეგების აღრიცხვის მიზნით სსცეფ-ს სპორტ-დირექტორი აწარმოებს სოლო შემსრულებელთა ყოველთვიურ რეიტინგს და განათავსებს მას ფედერაციის ვებ-გვერდზე;

შენიშვნა: ცეკვების რაოდენობა მრავლდება ქულების რაოდენობაზე

ცხრილი #7

ადგილები

სოლო შემსრულებელთა რაოდენობა

6- მდე

7-12- მდე

13-24- მდე

25- ზე მეტი

1

3

4

5

6

2

2

3

4

5

3

1

2

3

5

4

1

1

3

4

5

0.5

1

2

4

6

0.5

1

2

4

7

1

1

3

8

0.5

1

3

9

0.5

1

2

10

0.5

1

1

11 -ზევით

0.5

0.5

0.5

რეიტინგის ცხრილი - მოცეკვავე წყვილებისთვის

წყვილების სიძლიერის გამოვლენისათვის, მათი შჯიბრებებში უფრო აქტიური ჩაბმისთვის და შედეგების აღრიცხვის მიზნით სსცეფ-ს სპორტ დირექტორი აწარმოებს წყვილების ყოველთვიურ რეიტინგს და განათავსებს მას ფედერაციის ვებ-გვერდზე;

შენიშვნა: აღნიშნულ ქულებზე ხდება პროცენტული დარიცხვა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების მიხედვით, ქვემოთ მოცემული სქემით:

1. “A” კატეგორიის შეჯიბრი 300%

2. “B” კატეგორიის შეჯიბრი 200 %

3. “C” კატეგორიის შეჯიბრი 100 %

4. “D” კატეგორიის შეჯიბრი 50%

5. “E” კატეგორიის შეჯიბრი 0 %

6. მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები 500%

7. გასვლითი საერთაშორისო შჯიბრებები 400%

ცხრილი #8

კატეგორიები

ადგილები

2 ცეკვის შემსრუ - ლებლები

4 ცეკვის შემსრუ - ლებლები

6 ცეკვის შემსრუ - ლებლები

8 ცეკვის შემსრუ - ლებლები

Jv & Jn

Youth & Adults

5 ცეკვა

10 ცეკვა

5 ცეკვა

10 ცეკვა

1

4

8

12

15

25

30

45

60

2

3

7

10

13

21

26

40

52

3

2.5

4

8

12

18

24

35

48

4

2

3

7

10

14

18

30

36

5

1.5

2

4

8

12

16

25

32

6

1

1.5

2

7

9

14

20

28

7-12

0.5

0.5

0.5

4

6

8

13

16

13-20

0.5

0.5

0.5

2

3

4

6

8

21-32

0.5

0.5

0.5

1

1

2

3

4

33-48

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

2

3

49-96

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

2

97-192

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

სიახლენი
პრეს–რელიზი #2017-09

პრეს–რელიზი #2017-09

ფედერაციის პრეზიდენტის ანგარიში 2017 წელს გაწეულ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სამომავლო გეგმები

31.12.2017 იხილე...
ახალი სეზონის კალენდარი

ახალი სეზონის კალენდარი

2017–2018 სეზონის ფედერაციის შეჯიბრებების და ღონისძიებების  სამოქმედო გეგმა–კალენდარი (თბილისი, საქართველო)

04.09.2017 იხილე...
ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

ფედერაციის 2017 წლის რიგითი (საარჩევნო) საერთო კრება (ყრილობა)

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაციის (სსცეფ-ის) პრეზიდენტის, ბ-ნ გიორგი გაჩეჩილაძის დადგენილება სსცეფ-ის რიგითი (საარჩევნო) ყრილობის მოწვევის შესახებ

01.08.2017 იხილე...
Design: Giorgi Tsartsidze; Web Development: Tea Kharitonashvili